Temetés ügyintézésével kapcsolatban hol lehet információt kapni?

A köztemetőt üzemeltető A.K.S.D. Temető Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségei: 
Debreceni Köztemető 
H-4028 Debrecen, Benczúr Gyula u. 6. 
E-mail:  @ @

Nyitva tartás
hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 - 13:00

Hol kell a temetést intézni?

A Debreceni Köztemető I-es ( GÖCS felőli ) kapujánál lévő Temető Ügyfélszolgálati Irodában történik a teljes körű temetés ügyintézés, mely a Köztemető I-es (GÖCS felőli) kapujánál található. Nyitvatartása: hétfőtől péntekig 8:00-16:00.

Meddig van nyitva a temető?

november 1 - március 31. 7:00-17:00
áprils 1 - április 30. 7:00-18:00
május 1 - augusztus 31. 6:00-20:00
szeptember 1 - október 31. 7:00-18:00

Mikor nem lehet személygépkocsival a temetőbe behajtani?

Szombati és vasárnapi napokon - az Üzemeltető gépjárművei kivételével - a Nagyerdei Köztemetőbe 13 óra előtt nem lehet behajtani.

Mennyi a nyugvási idő?

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
18. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
d) urnasírbolt esetén 20 év.

Meddig van megváltva a sír?

Ez pontosan a temetőben lévő nyilvántartásunkból derül ki. 

Vállalnak-e sírgondozást, sírbeültetést?

Igen, vállaljuk a sírok igény szerinti beültetését egynyári, kétnyári és évelő növényekkel. A sírok kapálását, locsolását, rendbetételét áprilistól október 31-ig tudjuk vállalni. A sírok termőfölddel való feltöltése szintén ebben az időszakban lehetséges. 

Mennyibe kerül a sírhely újraváltása?

A Köztemető sírhelytáblái övezetekre vannak osztva, ezért a sírhelyért fizetendő díj összege nagyban függ a sírhely elhelyezkedésétől.

Hány elhunyt temethető egy sírba?

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

11. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. Pl. az egyes sírhely esetében elhelyezhető egymás fölé két koporsó és 6 db urna.

A temetőben tudják-e vállalni a hivatalos papírok elintézését?

Igen, a szükséges okmányok beadása után vállaljuk az önkormányzatnál a halotti anyakönyvi kivonat elkészíttetését, valamint ÁNTSZ felé sírnyitási kérelem beadását is. 

Milyen papírok szükségesek a temetés ügyintézéshez?

A temetéshez, anyakönyvezéshez szükséges okmányok: - az elhunyt halott vizsgálati bizonyítványa - az elhunyt személyi igazolványa ha van külön lakcímet igazoló hatósági igazolvány - az elhunyt születési anyakönyvi kivonata - a házassági anyakönyvi kivonat, ha az elhunyt házas volt - a házasság megszűnését igazoló okirat, ha az elhunyt elvált volt - ha az elhunyt özvegy volt, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. 

Lehet-e előre sírhelyet venni?

A köztemetőkben temetési helyet - sírbolt, urnasírbolt és urnafülke kivételével - betemetés nélkül előre megváltani nem lehet. Az előre megváltott temetési helyet a mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát, és a temetési helybe temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési jog másra át nem ruházható.

Lehet-e a temetőben bankkártyával fizetni?

Igen, illetve Cégeknek hivatalos megrendelő alapján átutalásos fizetési mód lehetséges, ezenkívül még készpénzes és csekkes fizetési módok vannak. 

A temetőben lévő száraz fát ki lehet-e vágatni?

A temető területén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fák a vegetációs idő szünetében (téli időszak) folyamatosan eltávolításra kerülnek. 

Ki szállítja el a szemetet a fa tövétől?

Lakossági bejelentést követően Társaságunk. Egyébként a temető területén a társaságunk által üzemeltetett tömörítős gépjármű az utak mellé kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket munkanapokon folyamatosan ürítik.

Az elszáradt koszorúkat leszedik-e a sírról?

Igen, a díj megfizetését követően: koporsós temetés esetén: 15 000.-Ft, urnás temetés esetén: 6 500.-Ft.

Temetést követően, a temettető által történt telefonos bejelentést követően (+36 (52) 563-944) a száraz koszorúkat eltávolítjuk. Igény esetén a szalagokat a gondnoki irodában átvételig - egy hétig - megőrizzük. 

Részt lehet-e venni az exhumáláson?

Igen, egyeztetett időpont alapján a család részt vehet az exhumáláson.

Hol lehet az elhunythoz a ruhát leadni?

A ravatalozó hátsó, üzemi bejáratánál a táblával jelölt átvevő irodában, hétfőtől csütörtökig 7:30 órától 15:00 óráig, pénteken 7:30 órától 13:00 óráig van lehetőség az elhunythoz a ruhát leadni, amennyiben a Debreceni Temetőbe történt a szállítás, egyéb esetben az Egészségügyi Intézményben a boncmestereknek kell a ruhát leadni. 

Temetési segélyt lehet-e igényelni?

A szociális törvény és végrehajtására hozott 19/2003. /VI. 30. / Kr. rendelet alapján a temetési költségek viseléséhez az Önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak a személynek, aki állandó debreceni lakhellyel rendelkezik és az egy főre eső jövedelem a megállapított értéket nem haladja meg. 

Ki temeti el az elhunytat, ha nincs hozzátartozója?

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

30. § (1)Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző felszólítja 15 napon belüli teljesítésre. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.

(2) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a köztemetés helyéről és idejéről a temetést megrendelő önkormányzat jegyzője értesíti.

(3) Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az elhalálozás helye szerinti település köztemetőjében megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van.

31. § (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha a szabályzat másként rendelkezik.

(2) Sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg

Ki hajthat be a temetőbe gépkocsival?

Nagyerdei Köztemető területére a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott, mozgásában korlátozott, parkolási igazolvánnyal rendelkező vagy ilyen utast szállító személyek gépjárműveikkel díjmentesen behajthatnak. Más személyek a köztemető területére személygépjárművel, illetve személygépjárművel és utánfutóval, tehergépjárművel történő behajtás esetén az érvényben lévő (http://www.debrecenikoztemeto.hu/uzemeltetes/#behajtas) behajtási díjat kötelesek megfizetni.

Szombati és vasárnapi napokon 13 óra előtt kizárólag a Köztemető működtetésével összefüggő gépjárművek közlekedhetnek.

Vállalnak-e sírkő felújítást, illetve készítést?

Társaságunk saját sírkőcsoporttal temetéssel összefüggő sírkő bontását, visszaállítását, vésését, régi sírok felújítását, illetve két alvállalkozó bevonásával új sírkövek (műkő, márvány, gránit) készítését és komplett kész sírkövek értékesítését vállalja. 

Lehet-e egyik sírból a másikba elhunytat áthelyezni?

Igen, a vonatkozó engedélyek beszerzését követően lehet.

Van-e lehetőség az elhunytat megnézni hamvasztás előtt?

A felvételi irodán történt megrendelés alapján a ravatalteremben van lehetőség az elhunyt hamvasztás előtti megtekintésére, illetve azonosítására.

Online ügyfélszolgálat

Ügyintézés tárgya
Visszajelzés módja